Chuông báo động (16)
   Cứu hỏa (42)
   Khóa (16)
   Thiết bị giám sát (86)
   Chuông cửa có hình (20)
   Sản phẩm an ninh và bảo vệ khác (2)
   Sản phẩm và hệ thống kiểm soát lối vào (2)
   Thiết bị báo cháy (29)
   Phụ tùng cầu thang (6)
   Thiết bị giám sát (59)
   Thiết bị chống sét (25)
   Thẻ xử lý có chức năng (5)
   Gạch Block (2)
   Đai niêm phong (8)
   Đèn Exit thoát nạn (6)

         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

   Thông tin

   Tổng truy cập:(187,214)
   Sản phẩm: (324)
   Chào bán: (0)
   Chào mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)


Hệ thôngs báo cháy thông minh NF - 5
Tổng lượt truy cập: 8575 - Cập nhật: 10/18/2007 8:27:00 AM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 0*0*0 mm
Trọng lượng: 0 kg

Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và phát triển công nghệ cao Khải Hoàn

  • Đại diện doanh nghiệp: Hồ Việt Hải - Giám đốc công ty
  • Địa chỉ e-mail: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com
  • Địa chỉ: Số 21 ngõ Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 04-35630673
  • Số Fax: 04-35639978
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

Heä Thoáng Baùo Chaùy Maïng Thoâng Minh

Heä thoáng NF-5 ñöôïc caáu taïo thaønh nhieàu boä phaän, moãi boä phaän coù nhöõng chöùc naêng rieâng:

Trunk Line Unit

LFNet Line Function Unit

Recording Unit

Nhöõng boä phaän chöùc naêng naøy cho pheùp thieát keá heä thoáng linh hoaït, hoaëc lôùn hoaëc nhoû, tuøy nhu caàu.

Heä thoáng nhoû thì ñöôïc caáu taïo nhö moät heä thoáng taäp trung, coøn heä thoáng lôùn thì ñöôïc caáu taïo nhö moät heä thoáng maïng phaân taùn.

Moät heä thoáng nhieàu panel cho pheùp ñieàu khieån heä thoáng taïi nhieàu vò trí vaø noù ñoàng thôøi cuõng laø phöông tieän döï phoøng, hoã trôï

laãn nhau khi caàn.

Heä Thoáng Truyeàn Tin Qua LFNet

Heâ thoáng truyeàn tin qua LFNet laø phöông tieän ñeå tuøy nghi caáu taïo heä thoáng. Moãi thieát bò ñöôïc noái keát vôùi ñöôøng daây LFNet

qua caàu giao tieáp Node Card.

LFNet Line laø loaïi daây ñoâi, nghóa laø ngay caû khi moät trong hai daây treân trunk line bò ñöùt hoaëc ngaén maïch, heä thoáng chung vaãn

giöõ nhöõng chöùc naêng hoaït ñoäng nhö thöôøng.

Noái Keát Vôùi Nhöõng Thieát Bò Analog

NF5 coù khaû naêng xöû lyù tín hieäu baùo ñoäng baèng caùch ñoái chieáu caùc caáp baùo ñoäng ñaõ ñöôïc chæ ñònh tröôùc, cho pheùp phaân bieät giöõa

thoâng tin caûnh baùo vaø thoâng tin baùo chaùy thaät söï. Chöùc naêng test töï ñoäng seõ kieåm tra ñoä caûm öùng khoùi/nhieät cuûa ñaàu baùo haèng

tuaàn. Ñieàu naøy raát thuaän lôïi cho vieäc baûo quaûn heä thoáng. Neáu khoâng coù chöùc naêng naøy thì khi baûo trì ñònh kyø, caàn phaûi test töøng

ñaàu baùo.

Ñaëc ñieåm töï kieåm tra giuùp töï ñoäng lieân tuïc giaùm saùt tình traïng ñaàu baùo hö hoûng hoaëc maát keát noái.

Maøn Hình Tinh Theå Loûng

Maøn hình LCD, vôùi menu ñôn giaûn, giuùp deã daøng ñoïc thoâng tin vaø vaän haønh heä thoáng NF5.

Caùc chöùc naêng khaùc nhau, nhö xöû lyù khi coù baùo ñoäng, xöû lyù loãi kyõ thuaät, test heä thoáng, vaø ñònh tính heä thoáng (setting), ñeàu coù theå

giaûn dò thao taùc vaän haønh.

Ghi Cheùp Lòch Söû Söï Kieän

Khi caàn, coù theå in ra taát caû caùc thoâng tin lieân quan ñeán caùc söï kieän thuoäc heä thoáng ñaõ xaûy ra.

Thieát Bò Hieån Thò CRT (tuøy choïn)

Coù theå noái keát thieát bò hieän thò CRT ña naêng vôùi LFNet Line, qua panel giao tieáp vôùi CRT (NF5A-IFA).

Vieäc baûo quaûn vaø caáu hình heä thoáng coù theå ñöôïc ñieàu khieån moät caùch tieän lôïi töø thieát bò hieän thò CRT.

Thieát Bò Input/Output

Thieát Bò Input/Output NF5A-IOAC naøy, tuøy choïn, cung caáp nhöõng chöùc naêng input vaø output ñeå keát hôïp vôùi caùc heä thoáng khaùc,

chaúng haïn nhö panel ñieàu khieån khoùi.

Thieát bò naøy ñöôïc noái keát vôùi LFNet Line qua ñöôøng daây giao tieáp node card.

Chöùc Naêng Kieåm Tra (Test)

Caùc chöùc naêng kieåm tra töï ñoäng vaø töï kieåm chöùng goùp phaàn taêng cöôøng khaû naêng hoaït ñoäng laâu daøi vaø ñoä tin caäy cuûa heä thoáng.

Chöùc naêng kieåm tra cho pheùp naâng cao hieäu quûa coâng vieäc baûo quaûn heä thoáng. Taát caû tín hieäu trouble ñaõ ghi nhaän

trong thôøi gian hoaït ñoäng cuûa heä thoáng, ñeàu ñöôïc hieån thò baèng tieáng Anh treân maøn hình LCD.

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 141 - 160 .Trong tổng số: 324 Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Đầu báo cháy địa chỉ Hochiki

 
Máy bơm Diesel 60Kw

 

Máy bơm chữa cháy - 331D

 
Hệ thôngs báo cháy thông minh NF - 5

 

các tủ điều khiển NF5

 
Hệ thống chữa cháy loại khí HFC

 

Kim thu sét INGESCO

 
Kiểm soát ra vào bằng vân tay

 

Khóa điện dạng chốt ngang loại EL-10

 
Đầu báo khói Quang có đèn LED - ST-P

 

Camera tiểu (Mini camera)

 
Hệ thống quản lý vào ra bằng bộ điều khiển RFL200C

 

Hệ thống chữa cháy loại khí IG

 
Bình chữa cháy xách tay

 

Xe chữa cháy chuyên dụng

 
Bình chữa cháy tự động loại bột BC, ABC ( treo)

 

cửa chống cháy

 
Thiết bị cắn sét bằng công nghệ SD

 

Hệ thống chữa cháy loại khí CO2

 
Bình chữa cháy xách tay, xe đẩy loại bột ABC

 

Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Địa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Đức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanpccc114@gmail.com; khaihoanhtp114@gmail.com

Designed by |