Chuông báo động (16)
   Cứu hỏa (42)
   Khóa (16)
   Thiết bị giám sát (86)
   Chuông cửa có hình (20)
   Sản phẩm an ninh và bảo vệ khác (2)
   Sản phẩm và hệ thống kiểm soát lối vào (2)
   Thiết bị báo cháy (29)
   Phụ tùng cầu thang (6)
   Thiết bị giám sát (59)
   Thiết bị chống sét (25)
   Thẻ xử lý có chức năng (5)
   Gạch Block (2)
   Đai niêm phong (8)
   Đèn Exit thoát nạn (6)

         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

   Thông tin

   Tổng truy cập:(215,483)
   Sản phẩm: (324)
   Chào bán: (0)
   Chào mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)


Đèn Exit thoát hiểm dùng cho nhà xưởng
Tổng lượt truy cập: 9913 - Cập nhật: 2/10/2009 8:38:00 AM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 0*0*0 mm
Trọng lượng: 0 kg

Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và phát triển công nghệ cao Khải Hoàn

  • Đại diện doanh nghiệp: Hồ Việt Hải - Giám đốc công ty
  • Địa chỉ e-mail: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com
  • Địa chỉ: Số 21 ngõ Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 04-35630673
  • Số Fax: 04-35639978
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

§iÖn ¸p

230 ± 10% - 50/60 Hz

Ph­¬ng thøc vËn hµnh

Duy tr× nguån

§Ìn sö dông

10 ®Ìn ®ièt cùc s¸ng, chÊt l­îng cao

Thêi  gian duy tr×

3h

§iÖn n¨ng ( Tiªu hao)

6.9VA

Lo¹i pin

Pin NI-MH 3x1.2 AH chÞu nhiÖt ®é cao

Bé n¹p ®iÖn

§iÖn tö tù ®éng

Bé kiÓm tra n¹p

Cã c«ng t¾c kiÓm tra ®éc lËp

NhiÖt ®é vËn hµnh

400C

TÝnh n¨ng an toµn

CÇu ch× b¶o vÖ cho nguån AC vµ BC

CÊu t¹o

Vá nh«m s¬n tÜnh ®iÖn, cã mãc treo ®Ó dÔ l¾p ®Æt

MÆt khuÕch t¸n

TÊm  Acrylic ®óc

KÝch th­íc s¶n phÈm

398 x 60 x 278 mm

Träng l­îng

3 Kg

L¾p ®Æt

L¾p trÇn hoÆc treo t­êng

Tiªu chuÈn

MS 983 cña Malaysia

B¶o hµnh

 

Chó ý:

®   Ngoµi ra chóng t«i  cßn cã s¶n phÈm ®ång lo¹i víi thiÕt kÕ 2 mÆt.

®   M« t¶: §Ìn tho¸t hiÓm lo¹i máng, 2 mÆt, dïng ®Ìn ®ièt.

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 21 - 40 .Trong tổng số: 324 Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Camera Hồng Ngoại Mái Che VT-3310

 
Camera Hồng Ngoại Mái Che VT-3300

 

Đai niêm phong (Mega cable lock)

 
Đai niêm phong (iklic)

 

Đai niêm phong (Klicker)

 
Đai niêm phong (Mini Tight Seal)

 

Đai niêm phong (Gear lock)

 
Đai niêm phong (Domino)

 

Đai niêm phong (Metal clip seal )

 
Đai niêm phong (BAT seal)

 

Đèn Exit thoát hiểm

 
Đèn Exit thoát hiểm dùng cho nhà xưởng

 

Đèn Exit thoát hiểm 7 màu

 
Đèn exit hinh elip dùng cho nhà xưởng

 

đèn Toilets dùng cho các công trình: Khách sạn, nhà trung cư...

 
Đèn chỉ dẫn chức năng phòng 7 màu

 

Đèn Exit thoát hiểm 7 màu

 
Gạch Block rỗng – GBTL – 09
5,500  VND/Viên
 

Gạch Block rỗng – GBTL – 14
6,500  VND/Viên
 
Camera Shany MTC-L733

 

Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Địa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Đức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanpccc114@gmail.com; khaihoanhtp114@gmail.com

Designed by |