Chuông báo động (16)
   Cứu hỏa (42)
   Khóa (16)
   Thiết bị giám sát (86)
   Chuông cửa có hình (20)
   Sản phẩm an ninh và bảo vệ khác (2)
   Sản phẩm và hệ thống kiểm soát lối vào (2)
   Thiết bị báo cháy (29)
   Phụ tùng cầu thang (6)
   Thiết bị giám sát (59)
   Thiết bị chống sét (25)
   Thẻ xử lý có chức năng (5)
   Gạch Block (2)
   Đai niêm phong (8)
   Đèn Exit thoát nạn (6)

         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

   Thông tin

   Tổng truy cập:(187,246)
   Sản phẩm: (324)
   Chào bán: (0)
   Chào mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)


các tủ điều khiển NF5
Tổng lượt truy cập: 9795 - Cập nhật: 10/18/2007 8:26:00 AM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 0*0*0 mm
Trọng lượng: 0 kg

Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và phát triển công nghệ cao Khải Hoàn

  • Đại diện doanh nghiệp: Hồ Việt Hải - Giám đốc công ty
  • Địa chỉ e-mail: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com
  • Địa chỉ: Số 21 ngõ Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 04-35630673
  • Số Fax: 04-35639978
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

Haïng Muïc

Ñaëc Ñieåm Kyõ Thuaät

Model

NF-5B-MSA

NF-5B-MSA-P

NF-5B-MSB

NF-5B-MSA-P

Maùy in

-

Maùy in nhieät

-

Maùy in nhieät

Nguoàn chính

220VAC (50Hz)

220VAC (50Hz)

Nguoàn döï phoøng

Bình chì loaïi kín ñöôïc cung caáp rieâng

Heä thoáng truyeàn tín hieäu

- LFNet line: khoâng ñöôïc noái keát

- Trunk line: kieåm tra tuaàn töï nhieàu laàn

(lieân tuïc hoûi maïng veà vieäc truyeàn tin)

- LFNet line: truyeàn maõ thoâng baùo

- Trunk line: kieåm tra tuaàn töï nhieàu laàn

(lieân tuïc hoûi maïng veà vieäc truyeàn tin)

Soá LFNet Lines

-

-Truyeàn data: HPS1-2-1Pr x 2

-Telephone: HPS1-2-3C

Soá Trunk Lines

-Truyeàn data: HPS1-2-1Pr x 2 (±SIG)

-Nguoàn, v.v…: HPS1-2-10Pr x 1 hoaëc

HPS1-2-Pr x 2 (± PS , ± DPS, ± GPS, BT, BP, BC, T, TC)

Soá

Soá loop

1 loop

Soá ñòa chæ

Toái ña 254 ñòa chæ moãi loop

Thôøi gian trì hoaõn baùo ñoäng

- 0 giaây ñoái vôùi caùc thieát bò khoâng trì hoaõn; - 30 giaây ñoái vôùi sensor loaïi analog hoaëc sensor

baùo gas; - 50 giaây ñoái vôùi caùc loaïi ñaàu baùo thoâng thöôøng (coventional)

Baùo ñoäng

chính coù

aâm thanh

Baùo ñoäng

chính

Baùo chaùy coù aâm thanh, baùo gas coù aâm thanh, caûnh baùo coù aâm thanh, baùo loãi coù aâm thanh.

(Coù theå taét nhöõng baùo ñoäng treân. Heä thoáng aùp duïng cheá ñoä kích hoaït baùo ñoäng laïi.)

Ñieän thoaïi

Aâm thanh goïi ñieän thoaïi daønh rieâng cho vieäc baûo quaûn.

DI/DO

* DI : 4 ñieåm coù theå laäp trình ñöôïc (24V input)

* DO : 4 ñieåm coù theå laäp trình ñöôïc (coâng taéc khoâng raøng buoäc)

Ñieàu khieån phoái hôïp

* Level output (ñieàu khieån hôïp nhaát)

* Output ñöôïc töï ñoäng reset baèng caùch phuïc hoài moïi yeáu toá phoái hôïp taïi caùc ñieåm input

* Output ñöôïc töï ñoäng taét baèng caùch nhaán nuùt “ON/OFF cheá ñoä ñieàu khieån töï ñoäng” .

Ñieàu khieån thuû coâng

* Level output. Hieäu löïc cho tôùi khi reset.

Telephone

3 wired ; duøng ñeå lieân laïc baèng ñieän thoaïi giöõa 3 thieát bò vôùi nhau (ngoaïi tröø coâng taéc nhaán

khaån - manual alarm station)

Nhöõng thieát

bò toång quaùt

ñöôïc laép ñaët

Panel caáu taïo

hôïp nhaát

Khoâng môû roäng

* Loop Unit Panel (NF5A-TCA,NF5ATCB)

: toái ña 2 panel

LFNet line

Khoâng duøng

* Local control panel (NF5A-RSA)

* LCD type annunciator (NF5A-PSA)

* LED type annunciator unit (NF5A-PSBC)

* Interface panel for CRT (NF5A-IFA)

* Input/output cabinet (NF5A-IOAC)

* MAX. 32 boä toång coäng treân LFNet line

(bao goàm control panel)

Nhöõng thieát bò ñöôïc noái keát

CKH-AS, CIC-AS, CCA-ASW, 2SG-P-001,

1LR, LRF, LRFE4, LRG, LRT, LRB,

2KH2-LS, 1CD-70L, 1CC-70-L, 1CC-70-LW

2KLD-KPT, CKLD-KPT, KN-35B, KP-35B

1MH2, BD-6-24-11D, BD-6-24-12D

Moâi tröôøng vaän haønh

Nhieät ñoä : 0 to 40°C - Ñoä aåm : 30 tôùi 85% (khoâng ñoâng ñaëc)

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 141 - 160 .Trong tổng số: 324 Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Đầu báo cháy địa chỉ Hochiki

 
Máy bơm Diesel 60Kw

 

Máy bơm chữa cháy - 331D

 
Hệ thôngs báo cháy thông minh NF - 5

 

các tủ điều khiển NF5

 
Hệ thống chữa cháy loại khí HFC

 

Kim thu sét INGESCO

 
Kiểm soát ra vào bằng vân tay

 

Khóa điện dạng chốt ngang loại EL-10

 
Đầu báo khói Quang có đèn LED - ST-P

 

Camera tiểu (Mini camera)

 
Hệ thống quản lý vào ra bằng bộ điều khiển RFL200C

 

Hệ thống chữa cháy loại khí IG

 
Bình chữa cháy xách tay

 

Xe chữa cháy chuyên dụng

 
Bình chữa cháy tự động loại bột BC, ABC ( treo)

 

cửa chống cháy

 
Thiết bị cắn sét bằng công nghệ SD

 

Hệ thống chữa cháy loại khí CO2

 
Bình chữa cháy xách tay, xe đẩy loại bột ABC

 

Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Địa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Đức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanpccc114@gmail.com; khaihoanhtp114@gmail.com

Designed by |