Chuông báo động (16)
   Cứu hỏa (42)
   Khóa (16)
   Thiết bị giám sát (86)
   Chuông cửa có hình (20)
   Sản phẩm an ninh và bảo vệ khác (2)
   Sản phẩm và hệ thống kiểm soát lối vào (2)
   Thiết bị báo cháy (29)
   Phụ tùng cầu thang (6)
   Thiết bị giám sát (59)
   Thiết bị chống sét (25)
   Thẻ xử lý có chức năng (5)
   Gạch Block (2)
   Đai niêm phong (8)
   Đèn Exit thoát nạn (6)

         Giới thiệu
         Siêu thị
         Tư vấn
         Các công trình tiêu biểu

   Thông tin

   Tổng truy cập:(197,907)
   Sản phẩm: (324)
   Chào bán: (0)
   Chào mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)


Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet tiêu chuẩn UL864
Tổng lượt truy cập: 7860 - Cập nhật: 11/26/2008 2:37:00 PM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 0*0*0 mm
Trọng lượng: 0 kg

Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ và phát triển công nghệ cao Khải Hoàn

  • Đại diện doanh nghiệp: Hồ Việt Hải - Giám đốc công ty
  • Địa chỉ e-mail: khaihoanhtp@viettel.vn, khaihoanhtp@vnet.com.vn, khaihoanhtp@yahoo.com
  • Địa chỉ: Số 21 ngõ Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 04-35630673
  • Số Fax: 04-35639978
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu
Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ Firenet tiªu chuÈn UL864

Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t toµn bé tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng. Mäi th«ng tin vÒ hÖ thèng ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh tinh thÓ láng LCD, c¸c ®Ìn chØ thÞ vµ cßi. Trung t©m Firenet cã 4 d¹ng kh¸c nhau:

FN4127                : Trung t©m 4 m¹ch (4loop), 508 ®Þa chØ kh«ng nèi m¹ng.

FN4127N             : Trung t©m 4 m¹ch (4loop), 508 ®Þa chØ cã nèi m¹ng.

FN2127                : Trung t©m 2 m¹ch (2loop), 254 ®Þa chØ kh«ng nèi m¹ng.

FN2127N             : Trung t©m 2 m¹ch (2loop), 254 ®Þa chØ cã nèi m¹ng.

   Cã thÓ    réng tñ  2 m¹ch (254 ®Þa chØ) thµnh tñ 4 m¹ch (508 ®Þa chØ) b»ng c¸ch g¾n thªm bo SLC vµ nÕu cã nhu cÇu nèi m¹ng (ë tñ ch­a cã bo m¹ch nèi m¹ng) th× cÇn g¾n thªm bo nèi  m¹ng (FN – 4127 – NIC hoÆc FN – 2127 – NIC).

Ngoµi tÝnh n¨ng ghÐp nèi, më réng n©ng cÊp hÖ thèng rÊt linh ho¹t th× mét ®Æc ®iÓm ®¸ng chó ý n÷a lµ c¸ch thøc truyÒn ®¹t th«ng tin DCP ®éc ®¸o víi tèc ®é nhanh. HÖ thèng b¸o ch¸y ®Þa chØ FIRENET sö dông ph­¬ng thøc truyÒn d÷ liÖu kü thuËt sè(DCP) cho phÐp xö lý th«ng tin ch¾c ch¾n, ®¸ng tin cËy dùa trªn ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng tù, kiÓm so¸t tæng sè víi c¸c ®¹c ®iÓm sau:

- Tèc ®é gi¸m s¸t 127 thiÕt bÞ cã ®Þa chØ trªn mét m¹ch tÝn hiÖu (trªn1 loop):

+ Thêi gian gi¸m s¸t b×nh th­êng: 7,7 gi©y cho 127 thiÕt bÞ.

+ Thêi gian gi¸m s¸t khÈn cÊp khi cã b¸o ®éng xÈy ra: 1,41 gi©y cho 127 thiÕt bÞ

- Ph­¬ng thøc t×m kiÕm nh÷ng thiÕt bÞ ®Þa chØ trong m¹ch:

+ Trung t©m lu«n lu«n truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t ®Õn tÊt c¶ thiÕt bÞ ®­îc kÕt nèi ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña mçi thiÕt bÞ trªn m¹ch kh«ng phô thuéc vµo c¸ch ®Êu d©y d¹ng A (kiÓu 6,7 ®Êu d©y m¹ch vßng) vµ d¹ng B (kiÓu 4 ®Êu d©y m¹ch nh¸nh). ViÖc truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t nµy nh»m môc ®Ých x¸c nhËn sù hiÖn diÖn vµ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña mçi thiÕt bÞ cã trong hÖ thèng. Ph­¬ng thøc truyÒn tÝn hiÖu nµy gióp tù ®éng ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m ®é nhËy cña ®Çu b¸o theo m«i tr­êng ho¹t ®éng, còng cho phÐp kiÓm tra tù ®éng chuÈn ho¸ vµ c©n b»ng nh÷ng thay ®æi hµng ngµy. §ång thêi gióp ng­êi qu¶n lý hÖ thèng biÕt ®­îc møc ®é b¸m bÈn cña ®Çu b¸o ®Ó cã kÕ ho¹ch b¶o tr× hÖ thèng.  

+ NÕu cã b¸o ®éng hoÆc sù cè (®Çu b¸o háng, mÊt ®Çu b¸o, ®øt d©y...) x¶y ra, th× thiÕt bÞ nµy sÏ ®­îc truyÒn ­u tiªn vµ h¹n chÕ gi¸m s¸t b×nh th­êng víi nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c.

- Trung t©m xö lý viÖc gi¸m s¸t nµy b»ng c¸ch thùc hiÖn theo thø tù t×m kiÕm sau:

+ Trung t©m ph¸t tÝn hiÖu t×m kiÕm theo tõng nhãm 8 thiÕt bÞ ®Ó t×m cho ra thiÕt bÞ ®ang ë trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng. C¸ch thøc truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t nµy lµm gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian t×m kiÕm.

+ ChØ duy nhÊt c¸c thiÕt bÞ trong tr¹ng th¸i b¸o ®éng nµy míi ph¶n øng víi c¸ch thøc truyÒn ®¹t nµy.

+ Sau khi t×m ra c¸c thiÕt bÞ trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng, trung t©m x¸c ®Þnh l¹i c¸c dù kiÖn thËt râ rµng, ®Ó råi ®­a ra nh÷ng th«ng b¸o thÝch hîp.

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 81 - 100 .Trong tổng số: 324 Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet tiêu chuẩn UL864

 
Camera màu

 

Camera giám sát qua mạng (IP camera) loai VersaX-100B

 
Đầu ghi hình camera (DVR Standalone) loại DV-DVR4004

 

Đầu ghi hình camera (DVR Standalone) loại DV-DVR4008

 
Đầu ghi hình camera (DVR Standalone) loại DV-DVR4004-RW

 

Đầu ghi hình camera (DVR Standalone) loại DV-DVR9016

 
Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-104

 

Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-104B

 
Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-203C

 

Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-108

 
Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-2116

 

Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-404HC

 
Card kết nối camera qua máy vi tính (DVR Card) loại TE-408HC

 

Ống kính

 
Ống kính

 

Ống kính

 
Ống kính

 

Ống kính

 
Ống kính

 

Trang tiếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO KHẢI HOÀN
Địa chỉ: số 21 ngõ Thông Phong - phố Tôn Đức Thắng - phường Quốc Tử Giám - Hà Nội
Tel: 04-35630673/ Fax: 04-35639978 - Mobile: 0985139999
Email: khaihoanpccc114@gmail.com; khaihoanhtp114@gmail.com

Designed by |